Špecializované výrobné riešenia - JR GROUP

Špecializované výrobné riešenia - JR GROUP

Medzi najvýznamnejšie riešenia vo výrobe sa používajú procesy a postupy pre zber informácií vo výrobe. Preto môžeme všeobecne problematiku nazvať Zber dát z výroby.

V dnešnej dobe je nespornou výhodou, že nový strojový park má obvykle komunikačné rozhranie, ktoré poskytuje priebežné dáta o činnosti stroja. Takto získané dáta následne vieme spracovať v informačnom systéme QI a vykonať sledovanie, prípadne vyhodnotenie výrobných procesov.

Sú však pracoviská, najmä stroje, ktoré týmito dátami a informáciami nedisponujú a je potrebné tieto informácie vyhotoviť inou cestou.

Najčastejšie doporučovaný proces, ktorý podporujeme a je získaný nenáročnou cestou, je „automatizovaný zber dát“ o vykonaných operáciách.

 Tento proces zabezpečujeme pomocou dotykových výrobných terminálových zariadení. Na danom zariadení sa pracovník identifikuje najčastejšie pomocou dochádzkovej karty a načítaním čiarového kódu identifikujúceho konkrétnu operáciu na výrobnej sprievodke. Program všetky takto vykázané operácie ukladá do QI a real-time ich spracováva. Okamžite tak vznikajú dáta z výroby slúžiace na vyhodnotenie rozpracovanosti, na porovnanie plánu a skutočnosti a na vytvorenie podkladov pre úkolovú mzdu, prípadne vykonanie skladových pohybov a podobne.

Každá výrobná operácia môže mať nastavené rôzne pravidlá pre vykazovanie. Medzi najčastejšie aplikované sú:

 • Metóda Štart / Stop– pracovník hlási na termináli začiatok operácie, po ukončení výrobnej operácie na termináli vykoná ukončenie operácie (už nie je potrebný čiarový kód) so zadaním vyrobeného množstva
 • Metóda Stop– pracovník hlási na termináli len ukončenie operácie so zadaním vyrobeného množstva
 • Metóda kontrola Výrobného príkazu– na termináli sa nezaznamenávajú jednotlivé operácie, ale len vstup výrobného príkazu do výrobného procesu a následne ukončenie výrobného príkazu vo výrobe so zadaním vyrobeného množstva

Na základe podnetov od zákazníkov sa k základným funkciám a metodikám odvádzania operácií zapracovali pridružené funkcionality a procesy. V súčasnej dobe zberový výrobný terminál slúži ako určitá forma interakcie medzi pracovníkom a zodpovednou osobu za proces riadenia výroby. Medzi významné funkcie patrí napr.

 • Riadenie nezhôd a kvality
 • Riadenie materiálových zásob a zásobovania na pracoviskách
 • Evidencia a riadenie viac strojovej obsluhy
 • Evidencia odstávok a prestojov na pracovisku
 • Elektronická distribúcia návodiek či výkresovej dokumentácie
 • Sledovanie výkazu tímov alebo osádok
 • Automatický príjem vyrobených produktov na sklad či medzisklad
 • Sledovanie šarží a traceability výrobkov a vstupných materiálov
 • Riadenie paliet a prepraviek a prepravných dávok medzi nadväzujúcimi operáciami

Aké získate prínosy:

 • Zníženie chybovosti a nárokov na administratívu
 • Aktuálny stav rozpracovanej výroby
 • Podklad dát pre časovú a úkolovú mzdu
 • Nadväznosť na kapacitné plánovanie
 • Spätná dohľadatelnosť ako pracovníkov, tak aj materiálov
 • Automatizácia skladových transakcií
 • Nezhodné riadenie