Nesting & optimalizácia delenia materiálu

Nesting & optimalizácia delenia materiálu

Ide o rozširujúci modul, ktorý dodáva spoločnosť JR Group ako nadstavbové riešenie v rámci Výrobných modulov v informačnom systéme QI. Je rozdelený na 2 hlavné funkcionality tzv. „Nesting“ a „Optimalizácia delenia materiálu“

Nesting

bol navrhnutý pôvodne ako rozširujúca funkcionalita do QI spoločnosťou JR Group už v roku 2017. Túto funkcionalitu neustále vylepšujeme na základe podnetov zákazníkov z praxe.

Hlavný význam funkcionality je efektívne spracovať/využiť plošný materiál, ktorý vstupuje do viacero výrobných zákaziek SÚČASNE.

QI následne vytvára zoznam tzv. nárezových plánov, do ktorých vstupuje konkrétny rozmer vstupného materiálu a výstupom je rada dielcov, ktoré sa následne využívajú v ďalšom výrobnom procese.

Neoddeliteľnou súčasťou je evidencia odpadu, použiteľných zostatkových rozmerov a vyhodnotenie reálnych nákladov jednotlivých spracovaných dielcov.

Je potrebné mať samozrejme tento proces úzko previazaný na on-line skladové hospodárstvo a nákupné logistické procesy.

I keď funkcionalita Nesting v QI funguje v autonómnom režime, je vhodné ju prepájať s externým špecializovaným systémom pre efektívne rozloženie dielcov na danej ploche.

Najčastejšie sa daná funkcionalita využíva v strojárenských firmách pri spracovávaní delenia plechu na jednotlivé dielce. Využitie má však i v sklárskom, či nábytkárskom priemysle.

Aktuálne bol nesting implementovaný vo viac než 10 spoločnostiach v rôznej podobe a forme.

Optimalizácia delenia materiálu – ide o mladšieho brata k funkcionalite Nesting. Na základe požiadaviek zákazníkov bol modul rozšírený o možnosť lepšie zoptimalizovať spracovanie dĺžkových materiálov, ktoré prechádzajú procesom vstupného delenia. Takto spracovaný materiál ďalej vstupuje do rôznych nadväzujúcich výrobných zákaziek.  Funkcionalita sa zameriava najmä na efektívne využitie voľnej zásoby na sklade vstupného materiálu a minimalizáciu zostatkových kusov. Užívateľ pri spracovaní nárezového plánu môže využiť rôzne vstupné parametre, akým spôsobom chce zostaviť nárezový plán v nadväznosti na aktuálne priority. V rámci zadania je možné zadať i tzv. prírezy. Výsledkom je opäť skutočné vyhodnotenie ekonomickej efektivity použitého materiálu vo výrobných zákazkách. Funkcionalita Optimalizácia delenia materiálu v Qi je plnohodnotná a nie je vyžadované prepojenie s ďalšími externými softwérmi.

Hlavné prínosy riešenia:

  • Ekonomické vyhodnotenie skutočných nákladov na výrobu dielcov
  • Zníženie nákladov na skladovú evidenciu a reálny prehľad o počtoch a formátoch vstupného materiálu
  • Jednoduchá evidencia spracovania delenia materiálu cez odvádzacie výrobné terminály v reálnom čase
  • Prepojenie s externými špecializovanými systémami napr. TruTops BOOST, TruTops OSEON (predtým FAB), Perfect Cut, Bystronic, JETCAM